Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve společnosti DAGO, s.r.o.

Účel zpracování: zasílání newsletteru

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání: po dobu trvání souhlasu

Použití manuálního zpracování osobních údajů:

Doba uchovávání: osobní údaje zpracovávané manuálně nejsou uchovávány

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé: jméno, příjmení, email

Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje citlivé): citlivé osobní údaje nejsou
zpracovávány

Kategorie příjemců z české republiky a států EU:
orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona)

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:
Země mimo EU nebo mezinárodní organizace, kam mají být osobní údaje předávány:
Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do zahraničí momo země EU

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování (profilování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů:
Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí profilování

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce: DAGO, s.r.o., Komenského 1020, 26751 Zdice IČ:28977441
Email:martin.vorel@dago.cz

Zástupce správce: Správce nejmenoval svého zástupce

Zpracovatel: Creative ADison s.r.o., Lazarská 11/6, 120 00 Nové Město, Praha 2 IČ:26811090, C
204428 vedená u Městského soudu v Praze

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům jejich neposkytnutí:
Poskytnutí osobních údajů je: Požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy

Následky odmítnutí poskytnout správci osobní údaje: Pokud subjekt údajů
souhlas neposkytne, nebude dostávat newsletter

Poučení subjektů údajů o jeho právech:
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních
údajů.Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů.

DAGO, s.r.o.
Ve Zdicích 24.5.2018

Pin It on Pinterest

Share This